Kaya Burgess New York Times religious affairs correspondent celebrates Nisa Nashim’s interfaith work in this article.